Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen vrijdag is het gevoerde beleid over het seizoen 2018-2019 verantwoord. Het idee om te ALV te combineren met de KerstBingo voor Vrijwilligers was een goed initiatief, er waren beduidend meer leden aanwezig bij de algemene ledenvergadering (ALV).

Verantwoordelijk voor de periode of seizoen 2018-2019 de bestuursleden Irene Drenthe (voorzitter), Rob Wiersma (Vrijwilligers en Stagiairs) en HP (penningmeester aangevuld met secretariaat). Helaas kon Irene door omstandigheden niet deze ALV aanwezig zijn (Irene sterkte!). Wel voor iedereen een Jaarverslag van de Secretaris. Met hierin keurig benoemt het activiteiten per domein (Voetbalzaken, Horeca, Vrijwilligers etc.) en een overzicht van de Maatschappelijk Partners. Zuidoost United is een vereniging die met beide voeten in de wijk staat en sterk gegroeid is naar een wijksportvereniging.

Op zowel het Jaarverslag van de Secretaris als van het Financieel Verslag geen vragen op de gegeven toelichting van de penningmeestera.i., die met deze verantwoording formeel afzwaait. Qua ledenaantallen doet de vereniging het goed, qua voetbalplan gaat het goed, de weg die per 18 december 2018 is ingezet werpt zijn vruchten af. Ook financieel gaat het Zuidoost United voor de wind. De begroting kwam zo goed als overeen met de werkelijkheid. De vereniging kent een schuldpositie bij het stadsdeel Zuidoost, hierop is netjes afgelost, daarnaast is er een kleine winst geboekt wat conform afspraak is verwerkt in het Eigen Vermogen. Helaas was er niemand aangemeld als Kascommissielid, deze optie wordt nog opengehouden voor een lid dat dat graag wil doen. Dus een voorlopig decharge van de leden voor het bestuur over het beleid over de periode 2018-2019.

Tot slot van de ALV de bestuursverkiezing. Wegens de omstandigheden kan Irene zich de komende periode niet 100% inzetten voor de vereniging. Vanuit de vergadering was er veel bijval richting Irene, uiteraard een voorspoedig herstel gewenst. Namens het zittende bestuur (per juni 2019 ingetreden Jacqueline Vreds en Donovan Hooghart, en nog steeds ad-interim Rob Wiersma) werd Dennis Heijns voorgedragen als nieuw bestuurslid. Dennis is al lange tijd lid van Zuidoost United en actief in diverse vrijwilligersfuncties. Er waren geen bezwaren uit de vergadering, zodat het bestuur nu als viertal doorgaat. De nieuwe functies worden in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken en daarna gecommuniceerd met de leden.

Deze ALV geen vragen voor het Agendapunt rondvraag. Met een dankwoord voor de aanwezige leden werd de ALV afgesloten.