Organisatie

BESTUUR

Het hoogste orgaan binnen de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Zij beoordeelt het Bestuur van Zuidoost United op het gevoerde beleid. Het Bestuur van Zuidoost United blijft eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid en legt twee keer per jaar verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. In de voorjaarsvergadering worden de beleidsdoelstellingen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Tevens wordt de Begroting voor het volgende seizoen gepresenteerd en wordt de Algemene Ledenvergadering om goedkeuring gevraagd. In de najaarsvergadering wordt o.a. de jaarrekeningen (penningmeester) en het jaarverslag van de secretaris gepresenteerd; en wordt de Kascommissie gevraagd voor een onderzoek naar het financiële beleid en de administratie, met het verzoek om decharge van de ALV.

BESTUURSGROEPEN

  • Algemene Zaken (voorzitter): initiatieven t.a.v. doelstellingen (incl. Horeca en Faciliteiten).
  • Secretariaat (secretaris): aansturing Ledenadministratie, Wedstrijdsecretariaat, Projecten.
  • Financiën (penningmeester): vastlegging administratie; opzet Contributie-administratie.
  • Voetbalzaken (bestuurslid VTZ): opleiden en doorstromen Jeugd, naar Senioren (selectie).
  • Vrijwilligerszaken (vice-voorzitter): instroom, vormen/opleiden, doorstroom van Vrijwilligers; vorming en continueren van de diverse commissies (o.a. Activiteitencommissie).
  • PR & Communicatie (bestuurslid PR&C).Communicatie <intern> en PR <extern>
  • Jeugdzaken: opzet Jeugdcommissie, instroom nieuwe jeugd- en kaderleden. Opzet Oudercommissie en initiëren (internationale) jeugdtoernooien.

MAATSCHAPPELIJK BELEID

Zuidoost United is ‘Meer dan alleen Voetbal’. De vereniging vindt dat ze een maatschappelijke betrokkenheid heeft t.a.v. Amsterdam Zuidoost. Een verantwoordelijkheid die verder gaat dan alleen het bieden van ‘Voetbal’. In samenwerking met de stichting Toekomst en Talent wordt het jaarlijkse Schoolvoetbaltoernooi georganiseerd. Zuidoost United hecht veel waarde aan samenwerking. Met partners uit haar omgeving wordt ad-hoc en structureel contact gehouden.